با عرض سلام واحترام

به اطلاع مي رساند نظر به اينكه سومين المپياد دانش آموزي جغرافياي سال اول دوره ي تحصيلي(مرحله ی استانی) دراردیبهشت91برگزارخوا هد شد. 3سری نمونه سوال به شرح ذيل جهت اطلاع همكا ران محترم ودانش آموزان عزيزارايه مي گردد.

نمونه سؤالات المپیاد جغرافیا – پایه اول راهنمایی

1.بااستفاده از نقشه یاکره ی جغرافیایی،پنج کشوربزرگ تروپنج کشورکوچک ترازایران (ازنظروسعت)رادرقاره های مختلف مشخص کنید.

2. دامنه ی شمالی وجنوبی رشته کوه البرزرابا یکد یگرمقایسه کنید؟

 3. باتوجه به تصویرنمودارمیانگین دماوبارش 3شهردرناحیه ی کوهستانی به سوالات زیرپاسخ دهید.

الف) درکدام ایستگاه میزان بارش سالیانه بیش تراست؟

ب) درکدام ایستگاه تعدادماه های خشک بیش تراست؟

و.................

 
4. نقشه ی دریای خزررارسم کرده وکشورهای اطراف آنرامشخص کنید؟
 
5.چرادرناحیه ی بیابانی ونیمه بیابانی زندگی شهری نسبت به زندگی روستایی ازرونق بیشتری برخوردار است؟پرجمعّیت ترین شهرهای این ناحیه را به ترتیب نام ببرید.

 نمونه سؤالات المپیاد جغرافیا – پایه اول راهنمایی

 
1.        ضمن ترسیم نقشه ی ایران مشخص کنیدازاطراف به کدامیک ازسرزمین های پست مشرف است؟
2.      آب وهوای کوهستانی به چنددسته تقسیم می شوند توضیح دهید؟
3.      حیواناتی مانندقورباغه ،لاک پشت و خرچنگ مربوط به کدام پوشش گیاهی ناحیه ی معتدل خزری است توضیح دهید؟

 

 4.      گزینه های مرتبط به یکدیگرراوصل کنید.


گندم

کمپوت سازی

 
میوه
 

            کارخانه ی قند                   

چغندرقند
 

پتروشیمی


نفت
 

آردسازی                                       

 

       5. برروی نقشه استان های زیررامشخص کنید.

         سمنان ، اصفهان، فارس،کرمان و...............

نمونه سؤالات المپیاد جغرافیا – پایه اول راهنمایی

 


1.درمورداصطلاحات زیرتوضیح دهید.

-جلگه ،فلات ، خانه باغ و...........

 

2.چراناحیه ی معتدل کوهستانی منبع مهّم تولیدانرژی برق است؟

 

3. مناطق ذکرشده درذیل رادرمحدوه ی تقریبی زاگرس خشک ومرطوب رابرروی نقشه مشخص کنید.

·         قلّه های مهم

·         رودهای پرآب

 

            4.باتوجه به  تصویر ضمیمه ی سؤالات زیرراپاسخ دهید .

·         این محصول مربوط به کدام ناحیه است

·         معمولادرکجاکشت می شود

·         و.....................

 

           5. کاریزیاقنات چیست ونقش آنرادرتامین آب ناحیه بیابانی ونیمه بیابانی توضیح دهید؟


 

لازم است به اطلاع برسانددرمرحله ی استانی نمونه سوالات ازتنوع بیشتری برخوردارخواهدبود.

                                                                                              

                                                                                                                    باتشکر

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 10:28  توسط سرگروه  |  نظر بدهید


+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 9:35  توسط سرگروه  |  نظر بدهید

سوال المپیاد جغرافیا اول راهنمایی

جغرافیا

الف – حداقل 15 سری سوال با درنظر گرفتن 20 دقیقه زمان پاسخ گویی طرح شود(تعداد هر سری از سوالات 6 عدد باشد).

ب – هر سری از سوالات شامل 2 سوال عملی باشد .

ج -   موضوع  سوالات شامل کلیه بخش ها گردد مانند انواع نقشه ها  ، تصاویر ، توجه به پوشش گیاهی ، زندگی جانوری ، جدول ،بیش تر بدانیم و.... ضمنا مهارت دانش آموزان درکشیدن نقشه ایران درنظر گرفته شود .

د – سوالات  از کل کتاب طرح شود.

ه – سوالات به گونه ای طراحی شود که زمینه ی خلاقیت و نوآوری فراگیران سنجیده شود .
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ | 10:52 | نویسنده : عليرضا قرباني |